Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden): op alle verkopen via Buikdanskostuum.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst:
1.2 Onderneming: Buikdanskostuum.nl (Scarabella is handelsnaam) en is een online winkel die kleding en aanverwante artikelen door koop op afstand aanbiedt aan consumenten:
1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer:
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Scarabella en de consument. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Scarabella en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument:
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Buikdanskostuum.nl zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing:
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard:
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Scarabella erkend.  

 

 Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Scarabella. Scarabella is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt. 

 

 Artikel 4. Prijzen 
4.1 Alle aanbiedingen van Scarabella zijn vrijblijvend. Scarabella behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd. 
4.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden de volgende verzendkosten berekend: Voor een pakket 5,85 euro. Voor een brievenbuspakje 3.90 euro. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de kosten van verzending en verzekering afhankelijk van het land.
4.4 Scarabella kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 Artikel 5. Betalingen

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.
5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.
5.1.1 iDeal: Als u bankiert via internet bij de Fortis, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, Frieslandbank of ING (Postbank), kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal.
5.1.2 Direct en online door middel van creditcardbetaling (VISA en Mastercard). Uw betaling wordt online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden géén extra kosten berekend.
5.1.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Scarabella onmiddellijk opeisbaar.
5.1.4 Indien Scarabella haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Scarabella kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument. 

 

 Artikel 6. Levering
6.1 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.2 Scarabella streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 4 a 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 4 a 5 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd. 
6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geinformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Scarabella voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
6.5 Levering in gedeelten is toegestaan. 
6.6 Aan de leveringsplicht van Scarabella zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.
6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument.
6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.9 Scarabella is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

 

 Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Scarabella op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan. 

 

 Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen
8.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen. 
8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk, onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
8.3 Scarabella accepteert uitsluitend ruilingen/retours waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retours die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.
8.4 Kosten voor het retour sturen zijn voor rekening van de koper.
8.5 Scarabella is niet verantwoordelijk voor onvoldoende frankeren van de retourzending door de consument bij het retourzenden van artikelen.
8.6 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de ruiling, min de portokosten, storten wij binnen 10 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.


Artikel 9. Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@buikdanskostuum.nl Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.  Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@buikdanskostuum.nl  Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Scarabella, van personeel en producten van Scarabella voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Scarabella aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
10.2 Scarabella aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Scarabella. 
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Scarabella jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Scarabella verschuldigd is. 
10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Scarabella, dan wel tussen Scarabella en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Scarabella, is Scarabella niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Scarabella. 

 

Artikel 11. Overmacht
11.1 Scarabella heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Scarabella gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Scarabella kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  

 

 Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Scarabella en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 

Vragen, klachten en opmerkingen Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk per e-mail contact met ons op te nemen. 

 

Scarabella
E-mailadres: info@buikdanskostuum.nl

Telefoonnummer: +31 682045816

KvK-nummer: 69994412
Btw-identificatienummer: NL106862613B02

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. 

 

 

Excuses voor het ongemak.

Zoek opnieuw